Odměna za právní služby

Cena advokátních služeb závisí na okolnostech případu a na požadavcích klienta

Odměna za poskytování advokátních služeb se řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

Výše odměny je stanovena po projednání konkrétního případu. Odměna je sjednána v závislosti na okolnostech daného případu, a to zejména se zohledněním obtížnosti dané věci, jejího předpokládaného časového rozsahu a individuálních potřeb klienta.

Nejčastěji se sjednává smluvní odměna hodinová, kdy v typických případech činí odměna částku 1.000,- Kč za každou započatou hodinu právní služby. Lze se dohodnout rovněž na smluvní odměně tarifní určené podle počtu ve věci poskytnutých úkonů dle advokátního tarifu.

Dále lze sjednat odměnu smluvní paušální, a to zejména v případě zájmu klienta o dlouhodobé zastupování v různých záležitostech, a to za zvýhodněných podmínek. Výše smluvní odměny je s klientem vždy dohodnuta před poskytnutím právních služeb.

Není-li výše odměny za poskytování právních služeb sjednána, řídí se platnou právní úpravou, a to vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem.

Advokát je plátcem DPH, proto veškeré účtované částky jsou navýšeny o tuto daň v zákonné výši.

Nad rámec své odměny účtuje advokát také hotové výdaje spojené s poskytovanými právními službami (např. cestovní náhrady, náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním právní služby mimo sídlo advokátní kanceláře, soudní poplatky, náklady na vyhotovení znaleckých posudků, překladů apod.).

INFORMACE pro klienty, kteří jsou v postavení spotřebitele dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Advokát informuje své klienty v postavení spotřebitele, že pokud při poskytování právních služeb dojde mezi klientem – spotřebitelem a advokátem ke sporu, existuje v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, možnost mimosoudního řešení takového sporu mezi advokátem a klientem, přičemž subjektem mimosoudního řešení takových spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora.